Příklady občanských shromáždění

Na této stránce najdete:

2 příklady národních OS

 • Irsko řeší otázku potratů
 • Švýcarsko zlepšuje duševní zdraví

2 příklady městských OS

 • Veřejný prostor v Mostaru
 • Odolnější Gdaňsk proti přívalovým dešťům

Další zdroje

87% shoda vedla k úpravě dodatku ústavy v otázce potratů

IRSKO

Téma:

Projednání osmého dodatku ústavy (týkající se potratů)

Detaily OS:

 • Národní OS
 • 1. 11. 2016 – 30. 4. 2017
 • 99 účastníků
 • 5 setkání
 • 3 hlavní výstupy
 • 25 expertů
 • Zdroj: https://citizensassembly.ie/about/

Výstupy:

 • Členové Shromáždění se v drtivé většině shodli na tom, že ústavní ustanovení o potratech není vhodné pro daný účel a že článek 40.3.3 by neměl být zachován v plném rozsahu (souhlasilo 87 % členů).

 • Většina členů shromáždění (56 %) doporučila článek 40.3.3 změnit nebo nahradit a 57 % členů shromáždění doporučilo, aby byl nahrazen ustanovením, které by parlament zmocnilo k přijímání zákonů o záležitostech týkajících se přerušení těhotenství.

 • Členové shromáždění rovněž předložili řadu doporučení ohledně toho, čeho by se právní předpisy měly týkat v rámci hranic těhotenství.

Mladí navrhli 18 doporučení pro ochranu duševního zdraví

ŠVÝCARSKO

Téma:

Shromáždění mládeže k duševnímu zdraví

Detaily OS:

 • Národí OS
 • 1. 8. – 23. 11. 2023
 • 80 účastníků ve věku 16–24
 • 3 setkání
 • 18 doporučení
 • Zdroj: https://zukunfts-rat.ch/

Příklady doporučení:

 • Vnitrostátní právní základ pro regulaci platforem sociálních médií.
 • Vnitrostátní právní základ pro regulaci platforem sociálních médií.
 • Digitální nabídky by měly být povinny dodržovat věkové kontroly a nabízet verze obsahu vhodné pro mládež.
 • Zavedení předmětu "Psychologie a osobnostní rozvoj" na základních a středních školách.
 • Lepší regulace dostupnosti práce mimo pracovní dobu a silnější ochrana před diskriminací pro osoby postižené duševním onemocněním.

Klíčoví aktéři obdrželi 32 doporučení pro zkvalitnění veřejného prostoru

Mostar, Bosna a Hercegovina

Téma:

Čistota města a údržba veřejných prostranství v Mostaru

Detaily OS:

 • Městské OS
 • 1. 6. 2021 – 31. 7. 2021
 • 47 účastníků
 • 4 setkání
 • 32 doporučení
 • Zdroj: https://mostargradimo.ba/en/home/

Příklady doporučení:

 • Rozmístění odpadkových košů na všech veřejných prostranstvích ve městě na základě předem stanovených norem.
 • Oživovat, udržovat a rozšiřovat stávající zelené plochy ve městě.
 • Na všech veřejných prostranstvích a zelených plochách osadit výstražné cedule o odkládání odpadů.
 • Zvyšovat povědomí občanů Mostaru o čistotě města, a to prostřednictvím kampaní na sociálních sítích, v médiích, na billboardech, minimálně dvakrát ročně po dobu 30 dnů (na jaře a na podzim)
 • Vyjádřit zájem o navázání spolupráce s městem Udine (Itálie), vedoucím partnerem projektu "Hravé paradigma " financovaného EU. Připravit podobný návrh projektu pro město Mostar a realizovat jej.
 • Zadat veřejně prospěšným společnostem úkol zapojit se do vzdělávání dětí mladšího školního věku prostřednictvím vzdělávacích seminářů o čistotě města a okolí.
 • Doporučení primátorovi města Mostar, aby ve spolupráci s projektovým týmem Rady Evropy navrhl institucionální podoby občanského shromáždění jako poradního orgánu města Mostar.

Obyvatelé Gdaňska posílili své město proti přívalovým dešťům

Gdaňsk, Polsko

Téma:

Jak může být město lépe připraveno na přívalové deště?

Detaily OS:

 • Městské OS
 • 19. 11. – 3. 12. 2016
 • 63 účastníků
 • 4 setkání
 • 18 doporučení
 • Zdroj: https://www.gdansk.pl/panel-obywatelski


Příklady doporučení:

 • Vytvoření přehrazovacích prahů a mikroretencí a umožnění meandrování na tocích protékajících parkem, obnova bažin. 98%
 • Jednoznačný zákaz úplného kácení v Krajinném parku Trojměstí.
 • Zvýšit zdroje tak, aby se zapojilo více lidí do pomoci bezprostředně po povodních, a to vytvořením dobrovolné záchranné služby s přípravou, školením a úhradou nákladů na její provoz.
 • Vypracovat otevřený, operativní plán protipovodňové ochrany s odpovědností a posloupností akcí.

Další zdroje

Databáze všech konajících se a dokončených občanských shromáždění 

Přečtěte si:

 • Článek o potenciálu deliberativní demokracie řešit společenské výzvy, zmírňovat polarizaci a budovat důvěru ve společnosti
 • Článek o tom, jak mohou deliberativní metody zmírnit polarizaci ve společnosti
 • Doporučení Evropské komise o podpoře zapojení a účinné účasti občanů a organizací občanské společnosti v procesech tvorby veřejných politik zmiňující potenciál deliberativních metod
 • Zpráva o stavu české demokracie a důvěra občanů ve vládnoucí instituce
 • Článek od OECD o vztahu socioekonomických podmínek a důvěře ve vládnoucí instituce

Základní standardy při organizaci občanských shromáždění:


Vyzkoušejme občanská shromáždění i v ČR!

Kdo za iniciativou stojí?

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started