O metodě

Co je občanské shromáždění

 • Způsob poučeného rozhodování o věcech veřejných, kde občané/ky, kteří zastupují společnost, připravují řešení v rámci přesně stanoveného procesu.
 • Rozhodnutí občanského shromáždění jsou závazná politicky, v případě závažných překážek je nerealizace jasně a veřejně odůvodněna.
 • Účastní se sto až dvě stě občanů/ek. Složení zrcadlí populaci v její různosti (gender, věk, sociální status, bydliště, postoj k řešenému tématu), aktivně zapojuje občany/ky, kteří/ré, se veřejného života většinově neúčastní.
 • Náhodný výběr, aby všichni občané/ky měli stejnou šanci se účastnit.
 • Občané/ky jsou za účast placeni a je jim poskytnut servis, aby bariéry k účasti byly minimální.
 • NENÍ to referendum, veřejné fórum ani výzkum veřejného mínění.
 • JE to odborně facilitované setkání skupiny občanů/ek, kteří/ré se do hloubky seznámí s určitým problémem, zaujmou vůči němu společný postoj a navrhnou jeho řešení.
 • Probíhá na úrovni správních celků - lokální, národní, evropské. Zde mluvíme o národní.

Jak občanské shromáždění pomáhá?

 • Spojuje rozdělenou společnost, hlas všech sociálních skupin napříč bublinami.
 • Vytváří poučená rozhodnutí občanů/ek, která jsou velmi užitečná v následném rozhodování.
 • Nabízí šanci být vyslyšen/a (i neortodoxní názory, marginalizované skupiny) a prostor pro kultivovaný dialog.
 • Pomáhají osobám s rozhodovací pravomocí přijímat těžká rozhodnutí.
 • Pomáhá budovat konsenzus na dlouhodobých prioritách napříč politickými cykly.
 • Posiluje integritu procesu a zvyšuje legitimitu pro složitá a nepopulární rozhodnutí.
 • V souladu se strategickým rámcem ČR 2030 (cíl 6.1 Demokratičnost vládnutí).

Jak občanské shromáždění probíhá

Kdo je potřeba pro úspěšnou realizaci

Politik/svolavatel – vyjádří zájem, zajistí výběr koordinačního týmu, podpoří publicitu pro oslovení občanů a občanek, využije výstupy.

Stakeholdeři – veřejné instituce a organizace, které se tématu věnují a mají v něm svůj zájem, pomáhají popsat problematiku, vydefinovat otázky, dotýká se jich finální doporučení.

Nezávislí experti – svou odborností pomáhají občanům a občankám orientovat se v tématu.

Občané – kteří chtějí poskytovat konstruktivní vstupy a mají jasné instrukce a‚ očekávání.

Koordinační tým – nezávislá a důvěryhodná entita zajišťující expertízu a organizaci procesu.

Monitorovací tým – sleduje kvalitu celého procesu a dodržování pravidel.

Arbitrážní tým – je sestaven v případě problémů ze členů OECD pro podporu řešení.

Kroky občanského shromáždění se zapojením klíčových aktérů

Fáze občanského shromáždění

Jak uspořádat národní občanské shromáždění?

 • Národní občanské shromáždění svolává buď Parlament ČR, Vláda ČR (případně členové vlády, zmocněnci) nebo Prezident ČR.
 • Prvními kroky jsou seznámení se s metodou, (viz např. připravený toolkit), výběr tématu a otázky, konzultace s experty a zajištění sestavení nezávislého koordinačního a monitorovacího týmu.
 • Pro pilotní občanské shromáždění je potřeba počítat s 5 měsíci na přípravu a 4-5 měsíci realizaci. Se získáním zkušenosti bude příprava dalších občanských shromáždění kratší.
 • Celkové náklady pro jedno národní občanské shromáždění se pohybují okolo 8–12 milionů Kč a zahrnují jak přípravu, realizaci a závěr, tak i související strategickou komunikaci.
 • Financování je obvyklé z veřejných zdrojů institucí nebo z financí EU. Existují speciální fondy, které lze využít.

Jak víme, že to funguje?

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started